top of page
Ankommer jobb

Arbeidsliv og HR

Arbeidsliv og HR

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider i
HR-avdelingen og andre interesserte innenfor arbeidslivsrett.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Arbeidsmiljøloven

  • Arbeidstvistloven

  • HMS: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

  • Folketrygdloven

  • Yrkesskadeloven

Hva du lærer:

Arbeidsliv og HR-kurs er kurs som tar sikte på å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter innenfor områdene arbeidsliv og HR. Kursene tar ofte opp temaer som ledelse, teamarbeid, konflikthåndtering, medarbeiderskap og HR-strategier. Kursene kan omfatte både teoretisk og praktisk trening, og dekke alle faser av HR-arbeid, fra ansettelsesprosessen til avskjedigelse. De kan også ta for seg spesialiserte områder som fagforeningsloven, samarbeidsutvalg, pensjonsordninger og arbeidsmiljølovgivning.

Kursets formål:

Formålet med et kurs innenfor arbeidsliv og HR er å gi deltakerne en helhetlig forståelse av de viktigste konseptene, teoriene og praksis innenfor arbeidsmiljø og HR. Kurset vil hjelpe deltakerne å utvikle de kompetansene som er nødvendige for å møte utfordringene som de møter i dagens arbeidsliv. Kurset vil også gi deltakerne de nødvendige ferdighetene og kunnskapene som er nødvendig for å kunne administrere HR-prosesser og oppdatere seg på relevante lover og regler.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Arbeidsmiljøloven:

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Loven skal sikre helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, sikre likebehandling i arbeidslivet og legge til rette for et inkluderende arbeidsliv. I tillegg regulerer arbeidsmiljøloven arbeidstid, overtid, regler for lønn, regler for sykdom, avslutning av arbeidsforhold og regler ved arbeidskonflikter.

Arbeidstvistloven:

Arbeidstvistloven er en norsk lov som er den grunnleggende loven om forholdet mellom partene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i Norge. Arbeidstvistloven inneholder regler blant annet om hvordan man inngår og sier opp tariffavtaler, mekling hos riksmekleren, ulovlig streik og lockout og om rettssaker for Arbeidsretten. Med et samlebegrep kalles dette kollektiv arbeidsrett.

HMS:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

HMS er en forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Det er en lov som krever at virksomheter har et systematisk arbeid for å sikre at deres arbeidsplasser er trygge og sikre. Internkontrollforskriften er et regelverk som definerer hvordan systematisk HMS-arbeid skal utføres. Dette regelverket omfatter blant annet å utarbeide rutiner og prosedyrer for å sikre at HMS-arbeid gjennomføres korrekt, utarbeide planer for hvordan virksomheten skal håndtere ulykker eller ulykkesfaren, utføre risikovurderinger og gjennomføre periodiske kontroller. Dette regelverket hjelper virksomheter å oppfylle lover og forskrifter vedrørende HMS og sikre at arbeidsplassene deres er trygge og sikre.

 

Folketrygdloven:

Folketrygdloven regulerer sosial trygd og ytelser til personer som ikke er i stand til å forsørge seg selv. Loven presenterer kriterier som må oppfylles for å motta ytelser, og regulerer når man skal ha rett til disse. Loven regulerer også når man mister retten til ytelser. Folketrygdloven gir rettigheter til personer som er arbeidsuføre, som får trygd, uføretrygd og andre ytelser. Dette skal sikre at ytelsene er like for alle, og at de ikke diskriminerer på grunnlag av kjønn, alder og andre omstendigheter.

Yrkesskadeloven:

Yrkesskadeloven gir arbeidstakere kompensasjon for skader de pådrar seg på jobb. Loven regulerer de som er ansvarlige for å forsikre arbeidstakere mot yrkesskader. Den definerer krav til sikkerhetsutstyr og arbeidsforhold som arbeidsgivere må forsikre at arbeidstakere følger. Loven har klare retningslinjer som definerer hvilke typer skader som kvalifiserer for kompensasjon, og hvordan slik kompensasjon skal beregnes.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page