top of page
Barn ved vinduet

Barn og barnevern

Barn og barnevern

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med barn og barnevern, samt andre interesserte. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Barnelova

  • Foreldreansvar, daglig omsorg og samvær

  • Barnevernloven

  • Familievernkontorloven

Hva du lærer:

Barn og barnevernkurset tar for seg regelverket for beskyttelse av barn og sikkerhet for barn og barnevernet. Det tar for seg konsekvensene ved brudd, og hvordan man best kan ivareta barn og unges rettigheter. Kurset har som mål å gi kunnskap om barnevernet, rollen og deres oppgaver. Kurset gir praktisk trening og verktøy som kan brukes til å håndtere utfordringer knyttet til barn og barnevern. Kurset gir informasjon om hvordan man kan støtte barn og deres familier som er berørt av barnevernet.

Kursets formål:

Formålet med kurset er å gi kursdeltakerne et innblikk i de juridiske, etiske, sosiale og kulturelle aspektene ved barns og barnevernsarbeid. Kurset vil utdype deltakernes kunnskap om lovverket tilknyttet barnevernet, samt de etiske retningslinjene for personell som arbeider innen barnevernet.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Barnelova:

Barnelova har som mål å sikre barns rettigheter. Den ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1989 og trådte i kraft i 1990. Loven fastsetter minimumsstandarder for alle aspekter av et barns liv, inkludert helse, utdanning, sosiale og miljømessige forhold, omsorg og beskyttelse. Barnelova anerkjenner barn som selvstendige individer og gir dem beskyttelse mot mishandling, omsorgssvikt og diskriminering. Loven krever at barn får delta i beslutninger som angår dem og deres liv.

Barnevernloven:

Barnevernloven er en norsk lov som ble vedtatt i 1981, og som gir rettslige rammer for barnevernet. Loven definerer barnevernets oppgaver og roller, og definerer også hvilke rettigheter og plikter som barn og foreldre har. Lovens hovedmål er å beskytte barn og foreldre, og å sikre at barn får de best mulige levekår. Barnevernloven inneholder bestemmelser om hvordan barnevernet skal håndtere og følge opp barn som trenger hjelp og støtte, herunder hvordan det skal samarbeide med andre instanser, og hvordan det skal ivareta barnets og familiens rettigheter.

Familievernkontorloven:
Familievernkontorloven er rammeverket for konfliktløsning og konflikthåndtering mellom familiemedlemmer. Loven gir Familievernkontorene myndighet til å hjelpe par og familier med å løse konflikter som de ikke kan løse alene. Loven gir også Familievernkontorene myndighet til å utstede rettslige bestemmelser og andre rettslige avgjørelser for å løse konflikter mellom familiemedlemmer. Loven ble innført i 1974 og er gjeldende lov i
 dag.

 

Foreldreansvar, daglig omsorg og samvær:

Foreldreansvar

Det rettslige utgangspunktet for foreldre som ikke er gift, men som bor sammen er at de har foreldreansvaret for felles barn, jf. barnelova § 35 annet ledd. 

Daglig omsorg

Daglig omsorg er det daglige ansvaret som foreldre har for sine barn. Den daglige omsorgen, avgjøres etter avtale mellom foreldrene, jf. barnelova § 36 første ledd. Det kan avtales at barnet skal bo fast hos den ene eller hos begge foreldrene. 

Samvær

I følge barnelova § 42 er det rettslige utgangspunktet at barnet har rett til samvær med begge foreldrene, selv om de lever hver for seg. Begge foreldrene er gjensidig ansvarlig for at samværsretten oppfylles.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page