top of page
Plan og bygg.png

Plan og bygg

Plan og bygg

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med
forvaltning innenfor plan- og bygg.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Forvaltningsloven

  • Plan- og bygningsloven

  • Matrikkellova

  • Tomtefestelova

  • Tingslysningsloven

Hva du lærer:

Dette kurset tar for seg forvaltningsaspektet innenfor plan- og bygg. Dette er et kurs som gir deltakerne grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen planlegging, bygging og forvaltning av bygninger og planer. Kurset gir innsikt i relevante regler og retningslinjer som gjelder for å oppnå kvalitet og effektivitet i planlegging og utførelse av byggeprosjekter. Kurset omfatter også grunnleggende prinsipper og beste praksis for å sikre at den planlagte byggingen blir utført med høy kvalitet og i henhold til krav og krav som er definert av relevante lovgivere.

Kursets formål:

Formålet med dette kurset er å gi deltakerne en forståelse av hvordan man kan planlegge, utvikle og administrere bygg og eiendommer på en effektiv og ansvarlig måte. Kurset omfatter også temaer som lover og regler, økonomi og prosjektledelse, slik at deltakerne kan få kompetanse og kunnskap som de kan bruke til å utvikle et effektivt plan og byggforvaltningssystem. Kurset gir også deltakerne verktøy de kan bruke for å møte dagens og fremtidens utfordringer og krav, og for å jobbe effektivt med plan og byggforvaltning.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Forvaltningsloven:

Alminnelig forvaltningsrett tar for seg de generelle rettsreglene som gjelder for all forvaltningsvirksomhet. Forvaltningsloven omhandler de sentrale reglene i forvaltningsloven, der det blant annet vil gis innføring i reglene tilknyttet partsbegrepet og partsrepresentant, samt om reglene vedrørende utredning, informasjonsplikt og dokumentinnsyn. I tillegg til kravene for enkeltvedtak, samt klagebehandling, retting og omgjøring.

Plan- og bygningsloven:

Plan- og bygningsloven er et lovverk som regulerer planlegging og utvikling av det fysiske miljøet i Norge. Loven har som mål å sikre at alle bygge- og planprosjekter er i tråd med gjeldende regler og retningslinjer, og at det sikres en bærekraftig utvikling av det fysiske miljøet. Lovens hovedmål er å sikre at man bygger og planlegger på en god og trygg måte, og at dette skjer i tråd med allmennhetens interesser. Plan- og bygningsloven omhandler blant annet regulering av områder, utforming av bygg, utvidelse av bygninger, planlegging av infrastruktur og offentlige anlegg, og miljøkonsekvenser av planlagte tiltak.

Matrikkellova:
Matrikkellov er en lov som gjelder for bopliktige eiendommer i Norge. Loven gir kommunene muligheten til å kreve at eiendommer skal registreres i et matrikkelregister og tinglyses. Loven fastsetter også hvordan kommunen skal håndtere slike eiendommer, og hvilke krav som skal stilles til eiendommene. Dette gir både eiere og kjøpere en høy grad av beskyttelse, da alle eiendommer er knyttet til en bestemt adresse og registrert i et offisielt register.

 

Tomtefestelova:

Tomtefestelova er en norsk lov som beskytter tomter og eiendom som eies av staten eller kommunen. Loven beskytter mot uønsket adgang eller aktiviteter på eiendommen, som f.eks. ulovlig camping eller å bygge opp teltleirer. Loven regulerer også hvordan eiendommen kan brukes, som f.eks. hvilke arrangementer som er tillatt og hvordan de skal håndteres. Loven sikrer at alle som bruker eiendommen oppfyller de etablerte reglene og forhindrer ulovlig adgang eller misbruk av eiendommen.

Tingslysingsloven:

Tingslysingsloven er en lov som regulerer behandling av saker som involverer tinglysing av eiendom. Loven definerer hvilke typer dokumenter som kan tinglyses, hvordan tinglysingen skal gjennomføres, og hvilke krav som gjelder for at et dokument skal være gyldig. Loven sikrer også at alle som har en interesse i eiendommen blir korrekt informert om tinglysing som oppstår.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page