top of page
Hvelv

Bank og finansnæringen

Bank- og finansnæringen

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider i
bank og finansnæringen. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Avtalerett

  • Finansforetaksloven

  • Finansavtaleloven

  • Finanstilsynsloven

  • Hvitvaskingsloven

Hva du lærer:

Bank- og finansnæringen omhandler rettsreglene som er relevante for finansnæringen, derav avtalerett, finansforetaksloven, finansavtaleloven, finanstilsynsloven og hvitvaskingsloven.

Kursets formål:

Formålet med kurset er å gi deltakerne en dypere forståelse av rettsreglene tilknyttet bank- og finansnæringen. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Avtalerett:

Avtalerett er en grunnleggende del av kontraktsrett og omhandler reguleringen av avtaler mellom to eller flere parter. Avtaleloven regulerer inngåelse av avtaler, fullmakt og ugyldige viljeserklæringer.

 

Finansforetaksloven:

Finansforetaksloven regulerer finansielle foretak, derav banker, forsikringsselskaper, eiendomsmeglere, verdipapirforetak og betalingsforetak. Lovens formål er å sikre tilliten til det finansielle systemet og beskytte kundenes interesser. Loven skal sikre at finansforetakene har sterk kapitaldekning og oppfyller kravene til regnskap, rapportering, god forretningsskikk, risikostyring og internkontroll.

Finansavtaleloven:

Finansavtaleloven regulerer kontrakter mellom finansinstitusjoner og deres kunder. Det setter standard for de tjenestene som er tilgjengelige, og regulerer hvordan kundene kan hevde og kreve kompensasjon. Loven inneholder bestemmelser om hvordan ulike kontrakter skal administreres og håndteres, samt regler for å beskytte kundene mot urettmessig behandling.

Finanstilsynsloven:

Finanstilsynsloven regulerer tilsyn med finansmarkedet, og institusjoner som driver med finansielle tjenester. Loven er innført for å beskytte innbyggerne og sikre et effektivt og stabilt finansmarked. Loven definerer regler og prosedyrer som institusjoner og personer innen finansielle tjenester skal følge. Finanstilsynsloven gir Finanstilsynet myndighet til å håndheve og kontrollere aktørene i finansmarkedet.

 

Hvitvaskingsloven:

Hvitvaskingsloven har som formål å bekjempe hvitvasking av penger. Loven gjelder finansielle institusjoner og profesjonelle aktører som omsetter store beløp. Hvitvaskingsloven krever at aktørene har sikkerhetstiltak som kan avdekke og hindre hvitvasking av penger. Disse tiltakene kan for eksempel være kunderegistrering, identifikasjon og risikovurderinger. Finanstilsynet tillegges tilsynsmyndigheten etter loven og skal føre tilsyn med aktørene og rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page