top of page
Signering av en kontrakt

Forsikring

Forsikring

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor forsikring. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Avtalerett

  • Forsikringsavtaleloven

  • Bilansvarsloven

  • Skadeerstatningsloven

  • Yrkesskadeforsikringsloven

Hva du lærer:

Kurset omhandlende forsikringer  dekker de mest grunnleggende prinsippene og praksisene for forsikring i Norge. Det vil også gi en innføring i forsikringsbransjen og hvordan man kan best gå frem for å få de beste og rimeligste forsikringsmulighetene. Kurset vil også komme inn på hvordan man kan finne de beste forsikringsselskapene og de beste forsikringsavtalene. Det vil også gi en innføring i hvordan man kan klage og følge opp et forsikringssak. Kurset vil også se på hvordan man kan beskytte seg selv og sine eiendeler ved å tegne de riktige forsikringene.

Kursets formål:

Formålet med et kurs omhandlende forsikring i Norge er å gi studentene kunnskap om de forskjellige typer forsikringer som tilbys i Norge, samt hvordan disse forsikringene håndteres. Kurset vil også dekke fordeler og ulemper ved overtagelse av forsikringer, hvordan man søker om forsikring og hvilke alternativer som er tilgjengelige. Studentene vil også lære om retningslinjer og lover som regulerer forsikringsaktiviteter, og hvordan de kan beskytte seg mot urettferdig behandling.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Avtalerett:

Avtalerett er en grunnleggende del av kontraktsrett og omhandler reguleringen av avtaler mellom to eller flere parter. Avtaleloven regulerer inngåelse av avtaler, fullmakt og ugyldige viljeserklæringer.

Forsikringsavtaleloven:

Forsikringsavtaleloven regulerer avtaler som inngås mellom forsikringsselskaper og forsikringskunder. Loven fastsetter rettigheter og plikter som gjelder mellom forsikringsselskaper og forsikringskunder. Loven definerer hvilke vilkår som skal gjelde ved inngåelse av forsikringsavtaler, og gir retningslinjer for hvordan forsikringsselskapene skal håndtere krav og utbetaling av forsikringer. Loven gir krav til informasjon som skal gis til forsikringskunder, samt krav til forsikringsselskapenes ansvar.

 

Bilansvarsloven:

Bilansvarsloven regulerer selskapers økonomiske rapportering til aksjonærer og andre interessenter. Loven krever at selskaper legger frem årsregnskap og kvartalsrapporter som viser en nøyaktig oppdatert oversikt over selskapets aktiva, passiva og finansielle stilling. Loven gir regler om hvordan selskaper skal opptre når det gjelder å ta et lån, investere, opprette nye selskaper og utstede aksjer. Loven krever at selskaper legger frem årlige finansielle rapporter som viser detaljer om inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld.

 

Skadeerstatningsloven:

Skadeerstatningsloven regulerer forholdet mellom partene i en skadeerstatningssak. Loven bestemmer hvem som har ansvar for å dekke utgiftene som er relatert til skaden, hvem som kan holdes ansvarlig, og hvilke skader som kan kompenseres. Loven regulerer hvilken type skade som kan kompenseres og hvor mye som kan kreves i erstatning, derav hvordan en skadeerstatning skal beregnes og hvordan erstatningen skal betales.

 

Yrkesskadeforsikringsloven:

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder for alle arbeidstakere. Loven gir arbeidstakere rettigheter og beskyttelse mot yrkesskader. Loven definerer yrkesskader som en personskade som oppstår på grunn av et arbeidsforhold. Loven gir arbeidstakere rett til erstatning som dekker medisinske utgifter, tap av inntekt og skade på eiendom. Loven krever at arbeidsgivere tegner yrkesskadeforsikring for å dekke skader som en arbeidstaker kan lide som følge av et arbeidsforhold.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page