top of page

Forvaltning

Ledelse og administrasjon

Bransjekurset er spesielt tilpasset ledere, mellomledere og personer som arbeider i administrasjonen. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Selskapsrett

 • Økonomi og skatterett

 • Pengekravsrett

 • Habilitet

 • Husleierett

 • Arbeidsmiljøloven

 • Personopplysningsloven

Arbeidsliv og HR

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider i
HR-avdelingen og andre interesserte innenfor arbeidslivsrett.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Arbeidsmiljøloven

 • Arbeidstvistloven

 • HMS: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

 • Folketrygdloven

 • Yrkesskadeloven

Kolleger på jobb

Saksbehandling og forvaltning

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor forvaltning og for saksbehandlere. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Forvaltningsloven

 • Offentleglova

Tema:

 • Forsvarlig og god saksbehandling

 • Habilitet

 • Veiledningsplikt

 • Taushetsplikt

 • Utredningsplikt

 • Vedtaket

 • Klagebehandling

Plan og bygg

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med
forvaltning innenfor plan- og bygg.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Forvaltningsloven

 • Plan- og bygningsloven

 • Matrikkellova

 • Tomtefestelova

 • Tingslysningsloven

Undervisning

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor
undervisning.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Opplæringsloven

 • Arbeidsmiljøloven

 • Forvaltningsloven

 • Læreplaner

Samferdsel 

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor samferdelssektoren.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Veglova

 • Vegtrafikkloven

 • Yrkestransportloven

 • Yrkestransportforskriften

 • Sjøloven

 • Småbåtloven

 • Havne- og farvannsloven

 • Luftfartsloven

 • Jernbaneloven

 • Taubaneloven

Helse

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor helsebransjen.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven

 • Spesialisthelsetjenesteloven

 • Psykisk helsevernloven

 • Tannhelsetjenesteloven

 • Folketrygdloven

 • Sosialtjenesteloven

 • Pasient- og brukerrettighetsloven

 • Helsepersonelloven

 • Pasientjournalloven

 • Helseregisterloven

Barn og barnevern

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med barn og barnevern, samt andre interesserte. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Barnelova

 • Foreldreansvar, daglig omsorg og samvær

 • Barnevernloven

 • Familievernkontorloven

bottom of page