top of page
Lær koffert

Gründer

Gründer

Bransjekurset er spesielt tilpasset gründere og personer som har startet opp eget foretak.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Enhetsregisterloven

  • Foretaksregisterloven

  • Foretaksnavneloven

  • Bokføringsloven

  • Regnskapsloven

  • Avtale- og kjøpsrett

  • Pengekravsrett

Hva du lærer:

Dette kurset er vårt gründerkurs som skal gi deltakerne kunnskap og verktøy for å lykkes videre med sin virksomhet. Kurset vil innom flere temaer som jus, budsjettering og markedsføring. Kurset vil også gi deltakerne muligheten til å dele og diskutere erfaringer og kunnskap med andre som har startet egen virksomhet. 

Kursets formål:

Kursets formål er å gi deltakerne verktøyene og kunnskapen som trengs for å lykkes med oppstarten som gründer. Kurset gir deltakerne informasjon om det å starte og drive et foretak, samt hvordan man kan oppnå suksess. Det gir også deltakerne verktøyene de trenger for å håndtere de daglige oppgavene som kreves for å drive et foretak. Kurset gir også deltakerne muligheten til å lære av erfarne gründere og deres personlige erfaringer.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Enhetsregisterloven:

Enhetsregisterloven regulerer og bestemmer hvordan et enhetsregister skal opprettes, driftes og oppdateres. Dette registeret inneholder informasjon om juridiske enheter som selskaper, organisasjoner og andre juridiske personer. Enhetsregisterloven beskriver hvilke opplysninger som skal registreres, hvordan informasjonen skal oppdateres og hvordan den kan brukes. Det gir bestemmelser for opprettelse, endring og oppløsning av juridiske enheter. Loven sikrer at informasjonen er korrekt og oppdatert, og gir rettsvern til de registrerte enhetene.

Foretaksregisterloven:

Foretaksregisterloven \regulerer organisasjoner og selskaper som er registrert i Foretaksregisteret. Loven regulerer registrering, endringer og opphør av organisasjoner og selskaper som registreres i Foretaksregisteret. Loven regulerer informasjonsinnsamling og publisering av informasjon om foretaket, samt hvem som kan få tilgang til informasjonen. Loven gir regler om hvordan foretaket skal ledes og hvordan det skal oppfylle forpliktelsene sine. Dette for å beskytte interessene til de som eier og investerer i foretaket.

Foretaksnavneloven:

Foretaksnavneloven regulerer hvordan virksomheter må registrere navet på foretaket. Denne loven krever at virksomheter må registrere sitt navn og organisasjonsform hos Brønnøysundregistrene. Loven skal beskytte forbrukere og andre virksomheter mot misbruk av foretaksnavn. Loven stiller krav til hvilke ord som ikke kan brukes i foretaksnavn for å unngå forveksling, og forhindre misbruk av foretaksnavn.

Bokføringsloven:

Bokføringsloven regulerer bokføringsplikten for næringsdrivende og inneholder regler om hva som skal bokføres, hvordan det skal bokføres og hvem som har ansvaret for å bokføre. Loven stiller krav til hvordan bokføringen skal dokumenteres og hvilke opplysninger som skal oppbevares. Formålet med loven er å sikre åpenhet og kontroll med økonomien i norske virksomheter, og å gi grunnlag for å kunne regnskapsføre.

Regnskapsloven:

Regnskapsloven regulerer regnskapsføring og rapportering. Loven definerer kravene som må oppfylles ved et årsregnskap og fastsetter hvilke regler som skal følges for å oppnå tilstrekkelig kvalitet og nøyaktighet. Regnskapsloven inneholder bestemmelser som regulerer hvordan finansielle transaksjoner skal behandles for å sikre at riktig informasjon blir rapportert. Loven har krav for hvordan offentlige virksomheter skal rapportere og hvilke skjemaer som skal brukes.

Avtale- og kjøpsrett:

Avtalerett er en grunnleggende del av kontraktsrett og omhandler reguleringen av avtaler mellom to eller flere parter. Avtaleloven regulerer inngåelse av avtaler, fullmakt og ugyldige viljeserklæringer.

Kjøpsretten er svært sentral innenfor all jus og spesielt for gründere og næringsdrivende. Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven vil gjennomgås i sin helhet.

 

Pengekravsrett:

Pengekravsrett er et rettsområde som omhandler kravene som en person eller en organisasjon kan ha til å få penger som er berettiget eller kreves av dem. Dette kan omfatte et krav om betaling av penger som skyldes og som en person eller organisasjon er i stand til å gjøre opp. I tillegg kan dette omfatte krav om at en person eller organisasjon ikke skal motta mer enn de er berettiget til. Pengekravsrett omfatter krav om at en person eller organisasjon skal betale tilbake penger som de har mottatt feilaktig eller ved urettmessige midler.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page