top of page
Fysioterapiklinikken

Helse

Helse

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor helsebransjen.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Helse- og omsorgstjenesteloven

  • Spesialisthelsetjenesteloven

  • Psykisk helsevernloven

  • Tannhelsetjenesteloven

  • Folketrygdloven

  • Sosialtjenesteloven

  • Pasient- og brukerrettighetsloven

  • Helsepersonelloven

  • Pasientjournalloven

  • Helseregisterloven

Hva du lærer:

Noen av de vanligste emnene som behandles er: kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, kostnadskontroll, risikostyring, etikk, lovgivning, informasjonsteknologi, kommunikasjon og samarbeid, lederskap og faglige ferdigheter. Kursene gir helsearbeidere et solid grunnlag for å møte de utfordringene de møter i det daglige arbeidet.

Kursets formål:

Kursets formål er å oppdatere og utvide deres kunnskaper og ferdigheter innenfor helsefagområdet. Kurset vil også øke kunnskapen om helse og sikkerhet, samt gi innsikt i nye metoder og teknikker som kan bidra til å forbedre kvaliteten på behandling og tjenester som ytes til pasienter. Det gir også muligheter for å utvikle et nettverk og knytte til seg kunnskap og erfaringer fra andre helsearbeidere.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Helse- og omsorgstjenesteloven:
Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer helse- og omsorgstjenester som tilbys av helsepersonell, omsorgspersonell og kommunale tjenester. Loven har som mål å sikre en trygg og god helsehjelp og tjenester til alle som trenger det. Loven krever at helse- og omsorgspersonell følger de etiske retningslinjene for yrkesutøvelse og at de overholder lover og forskrifter som regulerer deres virksomhet. Loven regulerer også krav til kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenestene, samt rettigheter og plikter for pasienter og tjenestemottakere.

 

Spesialisthelsetjenesteloven:

Spesialisthelsetjenesteloven er en lov som regulerer den spesialisthelsetjenesten som er tilgjengelig for pasienter. Loven fastsetter ansvaret for å levere og finansiere spesialisthelsetjenester og bestemmer hvilke institusjoner som skal motta denne tjenesten. Loven gir retningslinjer for kvalitet, pasientsikkerhet og forsvarlighetskrav som skal oppfylles, og den inneholder bestemmelser om pasientrettigheter og ansvar for institusjonene som yter spesialisthelsetjenester.

Psykisk helsevernloven:

Psykisk helsevernloven er en lov som beskytter personer som trenger psykisk helsehjelp. Loven definerer rettigheter for personer som mottar helsehjelp og ansvar og plikter for helsepersonell og helseinstitusjoner. Loven regulerer blant annet håndteringen av informasjon om pasienter, lovmessige kriterier for tvungen psykisk helsevern, samtykke til behandling, rettigheter til pasienter, og klageadgang. Psykisk helsevernloven er også viktig for å sikre at personer som trenger psykisk helsehjelp får den hjelpen de trenger.

 

Tannhelsetjenesteloven:

Tannhelsetjenesteloven regulerer tannpleie og tannhelsetjenester. Loven er i hovedsak opprettet for å sikre pasienters rettigheter og for å sikre at tannhelsetjenester gis på en trygg og forsvarlig måte. Loven definerer også kvalitetskravene som skal stilles til tannpleiere, tannleger og andre som yter tannhelsetjenester, samt å sikre at pasienter får god informasjon om tjenestene de mottar. Loven inneholder bestemmelser som regulerer tilgangen til tannhelsetjenester, og hvilke behandlinger som er dekket av offentlige tannhelsetjenester.

 

Folketrygdloven:
Folketrygdloven regulerer det offentlige trygdesystemet. Loven har vært i kraft siden 1967, og den definerer hvordan de ulike trygdeytelsene skal beregnes og utbetales, hvem som har krav på trygdeytelser, og hvilke kriterier som må oppfylles for å få disse ytelsene. Loven har blitt endret flere ganger siden den ble vedtatt, noe som har bidratt til å opprettholde en god og effektiv trygdesektor.

 

Sosialtjenesteloven:
Sosialtjenesteloven definerer de grunnleggende rettighetene og pliktene som gjelder for kommunale sosialtjenester. Loven har til formål å sikre at personer som trenger støtte, får den hjelp og oppfølging de trenger for å bedre sin livskvalitet. Loven stiller krav til kommunenes organisering og arbeid med sosialtjenester, og omfatter lovmessige bestemmelser som regulerer områder som stønad til personer i nød, hjelp til personer med nedsatt funksjonsevne og barn som trenger støtte og omsorg.

 

Pasient- og brukerrettighetsloven:

Pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter og brukere rettigheter til helsetjenester og krav på god behandling. Lovens formål er å sikre at pasienter og brukere får god informasjon og kvalitativ helsetjeneste, slik at de kan oppnå best mulig helse og velferd. Pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter og brukere rettigheter til å delta i beslutningsprosesser som gjelder deres helse og velferd, og gir dem rett til å gi samtykke eller nekte behandling. Loven definerer også ytringsfriheten til pasienter og brukere, og gir dem rett til å klage på helsetjenester.

Helsepersonelloven:

Helsepersonelloven er en lov som regulerer helsepersonell som jobber i helsesektoren. Loven fastsetter rammer for yrkesutøvelse, kvalifikasjonskrav, taushetsplikt, ansvar og myndighetsutøvelse. Loven er rettet mot å ivareta pasientens interesse og sikre kvalitet i helsetjenestene. Helsepersonells rettigheter og plikter med hensyn til arbeidsforhold, helse og sikkerhet og kompetanseutvikling fremgår videre av helsepersonelloven.

Pasientjournalloven:

Pasientjournalloven regulerer hvordan helsepersonell skal håndtere pasientopplysninger. Loven omfatter regler om hvem som har tilgang til opplysninger, hvordan opplysninger skal lagres og hvordan opplysninger skal brukes. Loven gir pasienter rettigheter til å sikre at informasjonen deres behandles riktig, og at de har rett til å få informasjon om hvordan informasjonen deres brukes.

Helseregisterloven:
Helseregisterloven regulerer hvordan helsepersonell skal behandle, registrere og oppbevare helseinformasjon. Loven skal beskytte personvernet til den som leverer helseinformasjon og bidra til at informasjonen som registreres blir korrekt og oppdatert, samt hvem som har rett til å få tilgang til helseinformasjonen som er registrert.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page