top of page
kalkulator

Inkasso og tvangsinnfordring

Inkasso og tvangsinnfordring

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor inkassobransjen og med tvangsinnfordring. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Gjeldsbrevlova

  • Forsinkelsesrenteloven

  • Inkassoloven

  • Panteloven

  • Tvangsfullbyrdelsesloven

  • Gjeldsordningsloven

  • Konkursloven og dekningsloven

  • Foreldelsesloven

Hva du lærer:

Dette kurset er skreddersydd for å gi kursdeltakerne kunnskap om relevant lovgivning, beste praksis og viktige prosedyrer for å håndtere tvangsinnfordring. Kurset dekker også emner som kontraktshåndtering, kontantinntekt, rettslige prosedyrer, kollektive løsninger og mange andre relaterte temaer. Studentene får også muligheten til å få praktisk erfaring gjennom øvelser og simuleringer. Dette kurset hjelper studentene med å forberede seg på å jobbe som inkassobyråer eller som konsulenter innen inkassobransjen.
 

Kursets formål:

Formålet med et kurs innenfor inkassobransjen og med tvangsinnfordring er å gi deltakerne kunnskap om hvordan man håndterer tvangsinnfordringer effektivt og konstruktivt. Dette kurset vil også dekke viktige juridiske og etiske hensyn som må tas i betraktning, samt strategier for å oppnå resultater som er så gode som mulig. Det vil også dekke praktiske tips og teknikker for å håndtere tvangsinnfordringer på en effektiv og konstruktiv måte.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Gjeldsbrevlova:

Gjeldsbrevlova regulerer kontrakter mellom långivere og låntakere. Det gir låntakere beskyttelse mot urettmessig behandling fra långivere og stiller krav til hvordan lån skal utformes og administreres. Gjeldsbrevlova regulerer blant annet hvem som kan motta lån, hva som utgjør et gyldig lån, hva som er lovlige lånevilkår og hvordan lånet skal opphøre.

Forsinkelsesrenteloven:

Forsinkelsesrenteloven regulerer renteforpliktelser og sørger for at de som skylder penger betaler tilbake på riktig måte. Loven ble vedtatt i 1980 og er ment å beskytte kredittgivere mot dem som ikke betaler tilbake lån og utestående saldoen deres på riktig måte. Forsinkelsesrenteloven regulerer hvilken rente som skal beregnes på ubetalte skyldigheter, og den fastsetter også en øvre grense for hvilken rente som kan beregnes. Loven er utformet for å beskytte kredittgivere og sikre at skyldnere betaler tilbake deres skyldigheter i tide.

Inkassoloven:

Inkassoloven omhandler reglene for inkasso og skyldnerhåndtering. Loven er laget for å sikre at alle parter er beskyttet i forbindelse med inkasso og gjeldshåndtering. Loven gir en rekke krav og regler for inkassoselskap og andre som driver med inkasso, og sørger for at skyldnere behandles rettferdig.

Panteloven:

Panteloven beskytter pantehaver ved insolvens. Loven gir kreditorer/pantehavere rett til å kunne kreve pant som sikkerhet for deres krav. Panteloven har bestemmelser om hvilke typer eiendeler som kan pantsettes, hvordan pant skal opprettes og avhendes, samt hvordan konflikter mellom kreditorer skal løses.

Tvangsfullbyrdelsesloven:

Tvangsfullbyrdelsesloven regulerer rettslige avtaler som omhandler utestående penger. Loven regulerer også tvangsmulkt, utmåling av tvangspenger og betalingsmidler som kan brukes for å tvangsfullbyrde utestående penger. Loven regulerer hvilke tiltak som kan iverksettes for å håndheve avtaler og gir betalingsmottakere rett til å kreve tvangsfullbyrdelse.

Gjeldsordningsloven:

Gjeldsordningsloven trådte i kraft i 1988, og regulerer retten til å få seg løst ut av økonomiske problemer ved å inngå en avtale med kreditorene. Loven gir personer som har betalingsproblemer muligheten til å inngå en gjeldsordning, som lar dem betale ned gjelden over en periode på inntil fem år. Gjeldsordningene er ment å gi personer med økonomiske problemer muligheten til å få ryddet opp i gjelden sin på en måte som er rimelig og forutsigbar.

Konkursloven og dekningsloven:

Konkursloven regulerer konkurser og avvikling av selskaper. Loven gir rettsreglene for når en virksomhet må avvikle driften. Formålet med loven er å sikre at alle kreditorer får dekket sine krav, og at avviklingen skjer korrekt og effektivt. Dekningsloven regulerer reglene for dekning av krav ved blant annet konkurs og utlegg. Loven gir regler om hvor mye kreditorene kan få dekket, og hvilke midler som skal disponeres. Dette sikrer at kreditorene får dekket sine krav, og at gjeld dekkes før det fordeles midler til eierne.

Foreldelsesloven:

Foreldelsesloven innebærer at krav blir foreldet dersom det ikke gjøres tiltak som gir forlenget foreldelsesfrist. Foreldelsesperiodene varierer avhengig av type krav. 

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page