top of page
typing

Ledelse og Administrasjon

Hva du lærer:

Dette kurset er spesielt tilpasset ledere, mellomledere og personer som arbeider i administrasjonen.
På et kurs for ledelse og administrasjon lærer man om de 5 grunnstenene innenfor ledelse:
om ledelses- og administrasjonskonsepter, for eksempel strategisk planlegging, organisasjonsdesign, budsjettering, rekruttering og lederutvikling.
Kurset gir også kunnskap om effektiv kommunikasjon, problemløsning, konflikthåndtering, teamledelse og produktivitetsteknikker. I tillegg lærer deltakerne om relevant lovgivning og regelverk som gjelder for ledelse og administrasjon.

 

Kursets formål:

Kurset vil jobbe med ett sett aktuelle rettsområdene og lover for å kunne gi kursdeltakerne en grunnleggende forståelse av hvordan disse lovene og rettsområdene fungerer i praksis. Kursdeltakerne vil også få opplæring i hvordan de kan bruke disse lovene og rettsområdene til å håndtere juridiske spørsmål som kan oppstå i daglig drift. Kurset vil også gi skursdeltakerne kunnskap om de viktigste sentrale og lokale lovbestemmelsene som gjelder for disse rettsområdene. I tillegg vil kurset inkludere en gjennomgang av sentrale tingretters praksis og retningslinjer.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Selskapsrett:
Selskapsrett er en gren av rettsvitenskap som handler om å regulere organisasjoner og selskaper. Det har som mål å sikre at organisasjonene og selskapene følger lover og regler som er satt av staten. Dette omfatter kontraktsrett, arbeidsrett, skatter og avgifter, gjeldsforpliktelser, utvikling av selskapsstruktur og selskapsform, samt andre lovbestemmelser som gjelder for selskaper. Selskapsrett også omfatter regler og prosedyrer som gjelder for styring, ledelse og styring av selskaper.

 

Økonomi og skatterett:
Økonomi og skatterett er en bred akademisk disiplin som omfatter studiet av måten økonomiske aktiviteter påvirker jussen og skattesystemet. Det undersøker hvordan lover, regler og regjeringens politikk påvirker folks økonomiske avgjørelser, og hvordan disse avgjørelsene påvirker samfunnets økonomiske utvikling. Det har også et større omfang som omfatter studiet av den økonomiske effekten av lovgivning, skatteregler og politikk, samt deres implikasjoner på økonomisk teori og politikk. Dette faget gir studentene kunnskap om hvordan økonomiske aktiviteter kan påvirkes av skattesystemer og lovgivning.

Pengekravsrett:
Pengekravsrett er den delen av rettsvitenskapen som omhandler lov og rettsregler som kontrollerer forholdet mellom kreditorer og debitor. Dette omfatter regler om kontraktsinngåelse, oppfyllelse av kontrakter, betalingsforsinkelse, forfalte fordringer og andre relaterte temaer. Dette området av juridiske lover og regler er avgjørende for å sikre at kreditorer og debitor når rimelige og hensiktsmessige kompromisser og oppfyller sine forpliktelser. Pengekravsrett har blitt et sentralt element i det moderne rettsvesenet, som sikrer rettferdighet og likebehandling mellom kreditorer og debitor.

Habilitet:
Habilitet er et begrep som brukes i norsk lov som refererer til en persons evne til å avtale lån, kontrakter og andre forpliktelser. Det er i hovedsak knyttet til personer som er mindreårige eller som har et begrenset kapasitetsnivå. Det kan f.eks. være at personer med psykisk sykdom, utviklingshemming eller andre mentale lidelser har begrenset habilitet. Det betyr at de ikke har fullt ansvar for sine handlinger eller evnen til å forstå konsekvensene av dem. De som har begrenset habilitet må ha en person som kan representere dem og være ansvarlig for deres handlinger.

Husleierett:
Husleierett er en gren av rettslige prinsipper som regulerer forholdet mellom utleiere og leietakere som bor i fast eiendom. Det er viktig å forstå hvordan husleieretten fungerer, som den kan hjelpe begge parter til å beskytte sine rettigheter og interesser. Husleieretten regulerer leieavtaler, depositum, krav om betaling, endringer av leieavtaler, oppsigelser, fornyelser, oppsigelsesperioder, utleiede eiendeler og andre forhold som er relatert til fast eiendom. Den dekker også regler om husleie og krav om betaling, samt andre aspekter som er knyttet til leieforhold.

Arbeidsmiljøloven:
Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Loven skal sikre helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, sikre likebehandling i arbeidslivet og legge til rette for et inkluderende arbeidsliv. I tillegg regulerer arbeidsmiljøloven arbeidstid, overtid, regler for lønn, regler for sykdom, avslutning av arbeidsforhold og regler ved arbeidskonflikter.

Personopplysningsloven:
Personopplysningsloven er en lov som regulerer behandling og innsamling av personopplysninger. Loven ble innført i 2018 og er Norges implementering av EU's personvernregelverk, GDPR. Loven definerer begreper som innsamling av personopplysninger, behandling av personopplysninger, personvern og sikkerhet. Loven definerer også hvilke krav som skal gjelde for databehandlere når det gjelder å behandle personopplysninger og beskytte personvernet til personer som er berørt av behandlingen. Loven setter også krav til informasjonsplikt og andre krav for å sikre at personopplysninger behandles på en forsvarlig måte.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page