top of page
Restaurant

Restauranter og barer

Restauranter og barer

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor restaurant- og utelivsbransjen. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Selskapsrett

  • Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

  • Serveringsloven

  • Alkoholloven

  • Etablererprøven og kunnskapsprøven

  • Tips og drikkepenger

  • Bokføringsloven

  • Skatterett

Hva du lærer:

Kurset innenfor restaurant og utelivsbransjen handler om å lære kunnskaper og ferdigheter som trengs for å jobbe i denne spesifikke bransjen. Kurset vil dekke alle aspekter av restaurant- og utelivsbransjen, inkludert arbeidslov, lederskap, forretningsdrift, markedsføring og salg, og kundeservice. Kurset gir også kunnskap om matlaging og tilberedning, og andre kulinariske ferdigheter relatert til restaurant og utelivsdrift.

Kursets formål:

Formålet med et bransjekurs innenfor restaurant og utelivsbransjen er å gi deltakerne en grundig innføring i bransjen, inkludert sikkerhet, førstehjelp og bransjekunnskap. Kurset vil dekke temaer som forretningsetikk, kundeservice, matlaging og servering, bransjeetikette, kontorarbeid, matlagingsregler og hygienestandarder. Det vil også gi deltakerne kunnskap om markedsføring og markedsføringsstrategier, samt om å ansette og trene personale. Kurset gir deltakerne en komplett oversikt over bransjen, som vil hjelpe dem å lykkes og utvikle seg som ledere.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Selskapsrett:

Selskapsrett er det juridiske området som regulerer aksjeselskaper, ansvarlige selskaper og andre virksomheter. Det omfatter stiftelse, organisering, økonomiske regler og avvikling av virksomheter.

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven:

Kjøpsloven gjelder for kjøp av varer og tjenester mellom en selger og en kjøper. Loven definerer rettighetene og pliktene til begge parter, samt regulerer omsetningen av produkter og tjenester.

 

Forbrukerkjøpsloven er en del av kjøpsretten som gjelder spesielt for kjøp av produkter og tjenester som gjøres av forbrukere. Loven gir forbrukerne rettigheter som krav på kvalitet og informasjon om produktene som selges.

 

Serveringsloven:

Serveringsloven regulerer etablering og drift av alle serveringssteder hvor det foregår servering av mat og/eller drikke. Dette omhandler regler for etablering av serveringssted, drift av serveringssted og sanksjoner ved brudd på bestemmelsene.

Alkoholloven:

Alkoholloven regulerer salg, markedsføring og bruk av alkoholholdige drikke, derav servering av alkoholholdige drikker. Dette omfatter hvem som kan selge og servere alkohol og hvilke tidspunkter dette kan gjennomføres. Loven har bestemmelser om hvordan alkoholholdig drikk skal oppbevares og hvordan den skal serveres. Loven er et viktig verktøy for å sikre at salg og servering av alkohol skjer på en sikker og ansvarlig måte.

Etablererprøven og kunnskapsprøven:

Etablererprøven og kunnskapsprøven for serveringsbransjen er to krav som må oppfylles av eiere og ledere.

Etablererprøven er en test som må bestås av alle som ønsker å starte eller drive en restaurant. Denne testen omhandler alle aspekter ved serveringsdrift, derav jus, økonomi og standard for matlaging og hygiene.

 

Kunnskapsprøven er en test som krever at eiere og ledere må demonstrere at de har tilstrekkelig kunnskap om restaurantdrift. Denne testen fokuserer på økonomiske og juridiske aspekter ved å drive et serveringssted, og krever at eierne må dokumentere nødvendig kompetanse innen flere områder.

 

Tips og drikkepenger:

Lov om tips og drikkepenger bestemmer at ansatte har krav på å motta tips og drikkepenger som en del av deres lønn. Loven sier at tips skal betales ut samtidig som øvrig lønning. 

 

Bokføringsloven:

Bokføringsloven regulerer bokføring og regnskapsføring for næringsvirksomhet. Loven definerer krav til bokføringens innhold, form og oppbevaring. I tillegg er det krav til at det skal føres kontroll og årsoppgjør.

 

Skatteloven:

Skatteloven regulerer hvordan skatt skal beregnes og innkreves. Den omhandler lovbestemmelser rundt skattefradrag, skattefrie inntekter og de ulike skatteformene som er tilgjengelige. Den regulerer krav som stilles til skatteytere og skatteoppkrevere. Loven gir retningslinjer for hvordan skatt skal håndteres ved grenseoverskridende virksomhet. Skatteloven er en sentral lov som regulerer hvordan skatt skal administreres og håndteres. 

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page