top of page
Forretningsplanlegging

Saksbehandling og forvaltning

Hva du lærer:

Kurset Saksbehandling og forvaltning er et kurs som gir deltakerne en grundig innføring i de grunnleggende prinsippene og prosedyrene for saksbehandling. Kurset dekker emner som forvaltningsrett, saksbehandling, saksforberedelse og kontroll av forvaltningsorganer. Kurset gir også en innføring i regelverk, prosedyrer og prosesser som brukes i de fleste etater. Gjennom kurset vil deltakerne få en innsikt i kompleksiteten som ligger i å jobbe med saksbehandling og forvaltning, og de vil også lære å bruke disse kunnskapene til å løse komplekse problemstillinger. Dersom ønskelig vil det også bli lagt vekt på hvordan IKT-verktøy brukes for å effektivisere saksbehandlingsprosessen.

Kursets formål:

Formålet med et kurs innenfor saksbehandling og forvaltning er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å planlegge, utføre, kontrollere og evaluere saksbehandling og forvaltningsprosesser. 

Forvaltningen har en svært viktig og sentral rolle som innebærer å fatte vedtak overfor borgerne. Avgjørelsen må være i overenstemmelse med god forvaltningsskikk og ivareta partene i saken og samfunnets interesser.

 

Saksbehandlere har spennende og interessante arbeidsoppgaver med å utrede saken, innhente opplysninger og fatte vedtak i overenstemmelse med lover og forskrifter.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Forvaltningsloven:

Alminnelig forvaltningsrett tar for seg de generelle rettsreglene som gjelder for all forvaltningsvirksomhet. Forvaltningsloven omhandler de sentrale reglene i forvaltningsloven, der det blant annet vil gis innføring i reglene tilknyttet partsbegrepet og partsrepresentant, samt om reglene vedrørende utredning, informasjonsplikt og dokumentinnsyn. I tillegg til kravene for enkeltvedtak, samt klagebehandling, retting og omgjøring.

Offentleglova:

​Offentleglova regulerer avveiningen mellom taushetsplikt og innsynsrett for øvrige personer enn partene selv, som får sin innsynsrett etter forvaltningsloven.

Forsvarlig og god saksbehandling:
Forsvarlig og god saksbehandling er en prosess som involverer å behandle saker og søknader på en effektiv og ansvarlig måte. Det innebærer å vurdere alle relevante fakta om en sak eller søknad, samt å kommunisere informasjon og/eller beslutninger på en profesjonell og nøyaktig måte. Det forventes også at saksbehandleren tar hensyn til lovmessige og moralske retningslinjer, samt at de legger vekt på rettferdighet og konsekvens. Det er viktig å huske at forsvarlig og god saksbehandling ikke bare handler om å gi søkeren eller saken en "riktig" avgjørelse, men også om å behandle saken på en konsistent og forsvarlig måte.

 

Habilitet:
Habilitet er et begrep som brukes i norsk lov som refererer til en persons evne til å avtale lån, kontrakter og andre forpliktelser. Det er i hovedsak knyttet til personer som er mindreårige eller som har et begrenset kapasitetsnivå. Det kan f.eks. være at personer med psykisk sykdom, utviklingshemming eller andre mentale lidelser har begrenset habilitet. Det betyr at de ikke har fullt ansvar for sine handlinger eller evnen til å forstå konsekvensene av dem. De som har begrenset habilitet må ha en person som kan representere dem og være ansvarlig for deres handlinger.

 

Veiledningsplikt:
Veiledningsplikt innenfor saksbehandling og forvaltning innebærer at offentlige aktører har en plikt til å veilede og informere borgere og andre berørte parter om deres rettigheter, plikter og prosedyrer som gjelder i forbindelse med en bestemt sak. Veiledningen skal sikre at alle berørte parter får et godt grunnlag for å ta beslutninger og handle i henhold til relevant lovgivning og regler. Dette kan også omfatte gi informasjon om klageadgang, å gi råd til hvordan saken skal håndteres, samt å veilede brukeren gjennom hele prosessen.

 

Taushetsplikt:
Taushetsplikt innenfor saksbehandling og forvaltning er en lovbestemt forpliktelse for offentlige tjenestemenn og andre som blir bedt om å behandle informasjon som er konfidensielt eller sensitiv. Taushetsplikt gjelder for å sikre at informasjon som er av konfidensiell eller sensitiv karakter, ikke blir misbrukt, misforstått eller videreformidlet til uvedkommende. Dette kan omfatte informasjon som omhandler personer, organisasjoner, selskaper eller offentlige institusjoner.

 

Utredningsplikt:
Utredningsplikt er et prinsipp som innebærer at saksbehandlere og forvaltningsorganer har plikt til å utrede og vurdere alle relevante opplysninger og momenter som har betydning for saken før de fatter en avgjørelse. Dette innebærer at det skal foretas en nøye undersøkelse og vurdering av alle relevante opplysninger og momenter før en avgjørelse fattes. Utredningsplikten gjelder både for offentlige og private organer.

 

Vedtaket:

Vedtaket er den endelige avgjørelsen som tas etter en utredning. Det er en avgjørelse som blir truffet av en forvaltningsorganisasjon eller en administrativ myndighet som regulerer daglige aktiviteter og oppgaver. Vedtak forvaltes av styrende organer, og de kan ha mange former, for eksempel en dom, en uttalelse eller en kontrakt. Vedtaket kan påvirke personer, organisasjoner eller samfunnet som helhet.

 

Klagebehandling:
Klagebehandling innenfor saksbehandling og forvaltning er prosessen med å håndtere klager eller krav som er fremmet av en person eller organisasjon mot en offentlig institusjon eller myndighet. Prosessen omfatter vanligvis identifisering av klagen, undersøkelse av klagen, å avgjøre om det er en grunn til klage, og deretter avgjøre hvordan klagen skal løses. Ofte vil klagen bli avgjort gjennom å treffe en avgjørelse enten ved å akseptere eller avvise den. I noen tilfeller kan det være nødvendig å organisere en høring for å få mer informasjon om klagen.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page