top of page
window Shopping

Salg og markedsføring

Salg og markedsføring

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med salg og markedsføring.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Avtalerett

  • Kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og erstatningsrett

  • Markedsføringsrett

  • Forbrukerklageloven og forbrukerklagenemnda

  • Patentloven

  • Personopplysningsloven

Hva du lærer:

Salg og markedsføring kurs går gjennom de grunnleggende prinsippene for å drive salg og markedsføring. Det dekker teknikker som å identifisere og nå nye kunder, å skape effektive markedsføringskampanjer og å følge opp kundekontakt. Kurset dekker også konsepter som kundetilfredshet, å bygge et godt salgsapparat og å utvikle og vedlikeholde et godt forhold til kunder. Kurset er rettet mot studenter som ønsker å utvikle seg innen salg og markedsføring og som ønsker å få kunnskap om hvordan man kan øke salget og skape mer effektive markedsføringskampanjer.

Kursets formål:

Formålet med et kurs innenfor salg og markedsføring er å gi deltakerne et godt grunnlag for å forstå kundebehov, strategier, teknikker og verktøy som er nødvendige for å lykkes i salg og markedsføring. Kurset gir deltakerne kunnskap og ferdigheter som kan brukes til å utvikle og implementere effektive markedsføringsstrategier og øke salget. Kurset gir også deltakerne kunnskap om hvordan de kan kommunisere effektivt med kunder, samarbeidspartnere og andre nøkkelpersoner.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Avtalerett:

Avtalerett er en grunnleggende del av kontraktsrett og omhandler reguleringen av avtaler mellom to eller flere parter. Avtaleloven regulerer inngåelse av avtaler, fullmakt og ugyldige viljeserklæringer.

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven:

Kjøpsloven gjelder for kjøp av varer og tjenester mellom en selger og en kjøper. Loven definerer rettighetene og pliktene til begge parter, samt regulerer omsetningen av produkter og tjenester.

 

Forbrukerkjøpsloven er en del av kjøpsretten som gjelder spesielt for kjøp av produkter og tjenester som gjøres av forbrukere. Loven gir forbrukerne rettigheter som krav på kvalitet og informasjon om produktene som selges.

 

Erstatningsrett:

Erstatningsrett definerer forholdet mellom skadevolder og skadelidte, derav selger og kjøper i krav om erstatning ved salg av produkter og tjenester. Loven gir kjøperen rett til å kreve erstatning fra selgeren hvis produktet eller tjenesten som er levert ikke som avtalt og/eller hvis produktet eller tjenesten har en mangel ved seg.

Markedsføringsrett:

Markedsføringsrett regulerer reglene for hvordan virksomheter kan markedsføre og selge sine produkter og tjenester. Dette inkluderer informasjon, konkurranse, prising og beskyttelse av forbrukerrettigheter. Markedsføringsretten er utviklet for å beskytte forbrukere som handler varer og/eller tjenester. Dette bidrar til å holde selskaper og øvrige virksomheter ansvarlige for hvordan de markedsfører produkter og tjenester, samt bistår forbrukerne med å ta informerte beslutninger.

 

Forbrukerklageloven og forbrukerklagenemnda:

Forbrukerklageloven regulerer klagesaker som gjelder kjøp av varer og tjenester mellom forbrukere og selgere. Loven sørger for at kundene kan klage på varer og tjenester de har kjøpt, og få en god behandling av klagesaken.

Forbrukerklagenemnda er et uavhengig nemnd som er opprettet for å løse klagesaker som gjelder kjøp av varer og tjenester mellom forbrukere og selgere. Nemnda avgjør klagesaker på grunnlag av relevante lover og regler, samt det som er vedtatt av partene i klagesaken. Nemnda har også myndighet til å tilbakekalle eller endre kjøp av varer og tjenester som har blitt gjort på urettmessig eller på ulovlig måte.

Patentloven:

Patentloven beskytter oppfinnelser og gir oppfinneren eksklusiv rett til å produsere, selge eller utnytte sin oppfinnelse. Loven gjelder for både produkter og prosesser. Patentloven gir oppfinneren en viss periode, vanligvis 20 år, med eksklusiv rett til å produsere og selge sin oppfinnelse.

Personopplysningsloven:

Personopplysningsloven regulerer hvordan personopplysninger skal behandles. Loven definerer personopplysninger, hvem som har ansvar for behandling av disse og hvilke krav som stilles til de som behandler personopplysninger. Loven definerer hvilke rettigheter den registrerte har i forhold til personopplysninger som er registrert om dem. Lovens formål er å beskytte den registrertes personvern og sikre at personopplysninger ikke blir misbrukt.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page