top of page
offentlig transport

Samferdsel

Samferdsel 

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor samferdelssektoren.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Veglova

  • Vegtrafikkloven

  • Yrkestransportloven

  • Yrkestransportforskriften

  • Sjøloven

  • Småbåtloven

  • Havne- og farvannsloven

  • Luftfartsloven

  • Jernbaneloven

  • Taubaneloven

Hva du lærer:

Kursdeltakeren får en god forståelse av de viktigste konseptene og metodene som brukes innenfor samferdsels sektoren. Kurset gir en innføring i bransjestandarder og -regler, og fokuserer på sikkerhet, miljø og bærekraft. Det hjelper deltakerne med å utvikle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å jobbe effektivt og sikkert innen samferdelssektoren. Kurset gir også en god forståelse av hvordan samfunnsutvikling og teknologi påvirker sektoren.

Kursets formål:

Formålet med kurs innenfor samferdelssektoren er å gi deltakerne de nødvendige ferdighetene og kunnskapene de trenger for å kunne utføre sine jobber effektivt og trygt. Kursene hjelper deltakerne å forstå og håndtere de komplekse teknologiske, økonomiske og juridiske elementene som utgjør den moderne samferdselssfæren. De kan også hjelpe deltakerne med å utvikle forretningsstrategier som kombinerer teknologi og kundetilfredshet, noe som er viktig for å lykkes i bransjen. Kursene kan også hjelpe deltakerne med å bygge kompetanse på områder som ledelse, markedsføring, økonomistyring og risikostyring, som er essensielle for et vellykket samferdselsprosjekt.
 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Veglova:
Veglova regulerer reglene for hvordan veger skal planlegges og bygges, og regulerer også hvordan de skal brukes. Dette inkluderer regler for hvordan veger skal kjøres på, hvor mye trafikk de kan håndtere, og hvilke krav som stilles til vegstandarder.

 

Vegtrafikkloven:
Vegtrafikkloven er en lov som regulerer trafikkregler og førerens ansvar på veiene. Loven dekker kjøretøy som biler, motorsykler, lastebiler, busser og lastebiler, og det inneholder regler for kjøring, kjøring under påvirkning av alkohol, registrering av kjøretøy og krav til forsikring. Loven inneholder også regler om straff for trafikkforseelser, samt bestemmelser om bruk av sikkerhetsbelte og sikkerhetssystemer i kjøretøy.

 

Yrkestransportloven og yrkestransportforskriften:

Yrkestransportloven er et lovverk som regulerer arbeidsgivere og sjåfører som utfører transport av gods og persontransport. Loven omhandler blant annet krav til organisering og dokumentasjon av virksomheten, samt krav til kjøretøy og sjåfører. Loven skal også sikre at transport av gods og persontransport skjer på en trygg og forsvarlig måte.

 

Sjøloven:
Sjøloven regulerer forholdet mellom skip og skip, havner, personer og eiendom. Den definerer også de juridiske rettighetene og forpliktelsene til skipseiere, besetninger og havner. Sjøloven regulerer internasjonale havrettsregler som omfatter krav om at skip som opererer internasjonalt, må tilfredsstille visse maritime standarder og krav til sikkerhet, miljø og navigasjon.

 

Småbåtloven:

Småbåtloven er en lov som regulerer bruk, konstruksjon og drift av små båter. Denne loven definerer typer småbåter, krav til sikkerhet og andre forhold som gjelder for småbåtbruk. Loven setter også krav til utstyr og instrukser om bruk, samt krav som gjelder for konstruksjon og drift av småbåter.

Havne- og farvannsloven:

Havne- og farvannsloven er en lov som regulerer all aktivitet som skjer på sjøen, herunder navigering, drift og bruk av fartøy, opprettelse av havner, kystfart og fiskeri. Loven setter regler for fartøy som er involvert i kommersielle virksomheter, som fiskeri og kystfart, og også for miljøvern og sikkerhet. Den omfatter regler om tilgang til havner, avfallshåndtering og andre områder som påvirker båtfolk. Loven er ment å sikre at alle som bruker sjøen, følger de samme reglene og har den samme sikkerheten.

Luftfartsloven:

Luftfartsloven regulerer luftfart og bestemmelser som gjelder sikkerhet, rutetrafikk, flysertifikater, luftrom, luftfartsregulering, og luftfartstjenester. Dette omhandler bestemmelser som gjelder for ansvar og sikkerhet for flysikring, bevaring av miljøet, og passasjerrettigheter. Loven er ment å sikre at luftfartsvirksomhet drives på en sikker og ansvarlig måte, samtidig som den ivaretar miljø og passasjerer.

Jernbaneloven:

Jernbaneloven er en lov som regulerer forholdet mellom jernbanen og andre som er involvert i jernbanedrift. Loven regulerer områder som jernbanens ansvar, infrastruktur, tariffer, trafikk, trafikksikkerhet, miljø og konkurranse. Loven har også regler for samarbeid på tvers av landegrenser, og hvordan jernbaneoperatører kan samarbeide om infrastruktur og driftskostnader. Loven har til hensikt å sikre en effektiv og sikker drift av jernbanen, samtidig som den tar hensyn til miljø, trafikksikkerhet og konkurranse.

 

Taubaneloven:
Taubaneloven er en lov som ble vedtatt i 1967, og som regulerer bruk og beskyttelse av taubaner. Loven er et statlig initiativ for å sikre at taubaner ikke blir misbrukt eller utsatt for miljøskadelig aktivitet. Loven krever at taubaner ikke skal bygges eller driftes på en måte som kan skade miljøet, slik som å skade fugler eller å forurenses. Loven har også regler for hvordan taubaner skal bygges og driftes, slik som hvor langt de skal være fra bebodde områder og krav til sikkerhetsutstyr.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page