top of page
regnskapsfører

Skatt

Skatt

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor skatt og skatterett.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Skatteloven

  • Skattebetalingsloven

  • Merverdiavgiftsloven

  • Bokføringsloven

  • Regnskapsloven

  • Skatteforvaltningsloven

Hva du lærer:

Skattekurs er kurs som gir deltakerne en innføring i skatteregler, herunder skattefradrag, skattefordeler, skatteberegninger og skatteregistrering. Kurset dekker også skatteregelverk, skattepliktige forhold, skattebetalinger og rapportering. Det gir deltakerne en god forståelse av skattelovgivningen og hvordan den påvirker deres selskap, og hvordan de kan håndtere skattepliktige situasjoner. Kurset gjennomgår også andre skattebestemmelser som er nødvendig for å forstå når skatt skal betales, og hvordan man skal betale det.
 

Kursets formål:

Formålet med et kurs innenfor skatt er å gi studentene kunnskap om skatteloven og de forskjellige skattepliktige reglene, samt å lære dem hvordan de skal beregne og betale skatt. Kurset vil også hjelpe studentene å forstå konsekvensene av skattesystemet og hvordan de kan bruke det til å maksimere sin skattesituasjon.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Skatteloven:

Skatteloven regulerer hvordan skatt skal beregnes og innkreves. Den omhandler lovbestemmelser rundt skattefradrag, skattefrie inntekter og de ulike skatteformene som er tilgjengelige. Den regulerer krav som stilles til skatteytere og skatteoppkrevere. Loven gir retningslinjer for hvordan skatt skal håndteres ved grenseoverskridende virksomhet. Skatteloven er en sentral lov som regulerer hvordan skatt skal administreres og håndteres i Norge. 

Skattebetalingsloven:
Skattebetalingsloven regulerer betaling av skatter og avgifter. Loven definerer ansvar og ansvarsområder for skattebetalere og krever at alle personer og organisasjoner som er bosatt i Norge eller har virksomhet her, betaler skatt og avgifter i henhold til det som er definert. Loven skal sikre at skattebetalere betaler skattene på riktig måte og til riktig tid. Loven inneholder bestemmelser om betalingsfrist, rapportering og kontroll av skattebetalinger, samt straffebestemmelser ved manglende betaling.

 

Merverdiavgiftsloven:

Merverdiavgiftsloven regulerer merverdiavgiftssystemet og setter rammene for hvor mye som skal betales. Loven definerer hvilke produkter og tjenester som avgiftspliktige, og hvilke som er fritatt. Videre omhandler loven regler for betaling, rapportering og innkreving av merverdiavgift.

 

Bokføringsloven:

Bokføringsloven regulerer bokføring og regnskapsføring for næringsvirksomhet. Loven definerer krav til bokføringens innhold, form og oppbevaring. I tillegg er det krav til at det skal føres kontroll og årsoppgjør.

 

Regnskapsloven:

Regnskapsloven regulerer regnskapsføring og rapportering. Det beskriver hvordan virksomheter skal opprette og rapportere sine regnskapsopplysninger. 

 

Skatteforvaltningsloven:

Skatteforvaltningsloven regulerer adgangen for myndigheter til å samle inn, behandle og bruke skatteopplysninger. Loven gir regler om hvordan skattemyndighetene skal gjennomføre dette, rettsmidler og retningslinjer for klageordninger over skattemyndighetenes avgjørelser.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page