top of page
Laster semitrucker

Spedisjon og logistikk

Spedisjon og logistikk

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med
transport, spedisjon og logistikk. ​

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Tolloven og tollforskriften

  • EØS-loven

  • Avtalerett, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

  • Arbeidsmiljøloven

  • HMS: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

  • Forurensningsloven

  • Brann- og eksplosjonsvernloven

Hva du lærer:

Spedisjon og logistikk er et kurs som fokuserer på logistikk og transport av produkter og varer. Det dekker alle aspekter av logistikk, fra planlegging til levering. Deltakerne vil lære om hvordan man styrer logistikk for å oppnå mål om effektivitet og lave kostnader. Det vil også gi dem kunnskap om hvordan man gjennomfører transport av produkter og varer, og hvordan man håndterer ulike logistikkutfordringer, som for eksempel å sikre effektivitet i produksjonen. Kurset gir også en innføring i hvordan man bruker teknologi som kan hjelpe med å optimalisere logistikkoperasjoner.

Kursets formål:

Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og forståelse av de prosessene som er involvert i å håndtere transport av varer og tjenester. Kurset vil fokusere på konsepter som kostnadsberegning, transportplanlegging, ruteflyt, dokumentasjon og kravene til sikkerhet og miljø. Deltakerne vil også lære om forskjellige tilgjengelige alternativer for transport og deres egenskaper, samt hvordan man kan maksimere effektiviteten og kostnadene av transportprosessen.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Tolloven og tollforskriften:

Tolloven regulerer toll og rettigheter knyttet til import og eksport av varer. Tollforskriften utdyper reglene i tolloven og er en sentral forskrift. Reglene omhandler hvilke tollsatser som skal benyttes, hvordan toll skal betales og hvilke prosedyrer som skal følges for å kunne importere og eksportere varer. Tollforskriften regulerer tollregistrering og tolloppgjør.

 

EØS-loven:
EØS-loven er den norske implementeringen av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Loven gir Norge tilgang til det indre markedet i EU og gir norske virksomheter likerettet med EU-virksomheter. EØS-loven innebærer samtidig at Norge må følge EUs regelverk innenfor områder som arbeidsmarked, miljø, forbrukerspørsmål, konkurranse, statsstøtte, toll og avgifter.

Avtalerett:

Avtalerett er det rettsområdet som handler om å regulere kontrakter mellom to eller flere parter. Det omfatter de lover, regler og rettspraksis som beskriver hvordan kontrakter skal opprettes og håndteres.

 

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven:

Kjøpsloven gjelder for kjøp av varer og tjenester mellom en selger og en kjøper. Loven definerer rettighetene og pliktene til begge parter, samt regulerer omsetningen av produkter og tjenester.

 

Forbrukerkjøpsloven er en del av kjøpsretten som gjelder spesielt for kjøp av produkter og tjenester som gjøres av forbrukere. Loven gir forbrukerne rettigheter som krav på kvalitet og informasjon om produktene som selges.

Arbeidsmiljøloven:

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Loven skal sikre helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, sikre likebehandling i arbeidslivet og legge til rette for et inkluderende arbeidsliv. I tillegg regulerer arbeidsmiljøloven arbeidstid, overtid, regler for lønn, regler for sykdom, avslutning av arbeidsforhold og regler ved arbeidskonflikter.

HMS:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

HMS er en forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Det er en lov som krever at virksomheter har et systematisk arbeid for å sikre at deres arbeidsplasser er trygge og sikre. Internkontrollforskriften er et regelverk som definerer hvordan systematisk HMS-arbeid skal utføres. Dette regelverket omfatter blant annet å utarbeide rutiner og prosedyrer for å sikre at HMS-arbeid gjennomføres korrekt, utarbeide planer for hvordan virksomheten skal håndtere ulykker eller ulykkesfaren, utføre risikovurderinger og gjennomføre periodiske kontroller. Dette regelverket hjelper virksomheter å oppfylle lover og forskrifter vedrørende HMS og sikre at arbeidsplassene deres er trygge og sikre.

Forurensningsloven:

Forurensningsloven har som formål å beskytte miljøet mot skadelig forurensning. Loven skal bekjempe miljøskadelige virkninger av forurensning, samt å verne og forbedre miljøkvaliteten. Loven setter krav til utslipp og håndtering av avfall. I tillegg til regler om miljøovervåking og myndighetenes miljøtiltak. Dette gir myndighetene mulighet til å ilegge bøter og andre sanksjoner ved overtredelser.

 

Brann- og eksplosjonsvernloven:
Brann- og eksplosjonsvernloven regulerer krav og standarder som skal følges for å sikre at brann og eksplosjonsfare er lavest mulig. Loven stiller krav til bygninger og anlegg, materialer, produkter, brannsikkerhetstiltak og brannvernutstyr, samt regler ved oppføring, drift og vedlikehold. Dette gjelder både offentlige og private bygg. Loven skal sikre at personer og eiendommer ikke utsettes for fare.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page