top of page

Storbedrift

Ledelse og administrasjon

Bransjekurset er spesielt tilpasset ledere, mellomledere og personer som arbeider i administrasjonen. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Selskapsrett

 • Økonomi og skatterett

 • Pengekravsrett

 • Habilitet

 • Husleierett

 • Arbeidsmiljøloven

 • Personopplysningsloven

Arbeidsliv og HR

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider i
HR-avdelingen og andre interesserte innenfor arbeidslivsrett.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Arbeidsmiljøloven

 • Arbeidstvistloven

 • HMS: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

 • Folketrygdloven

 • Yrkesskadeloven

Bank- og finansnæringen

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider i
bank og finansnæringen. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Avtalerett

 • Finansforetaksloven

 • Finansavtaleloven

 • Finanstilsynsloven

 • Hvitvaskingsloven

Inkasso og tvangsinnfordring

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor inkassobransjen og med tvangsinnfordring. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Gjeldsbrevlova

 • Forsinkelsesrenteloven

 • Inkassoloven

 • Panteloven

 • Tvangsfullbyrdelsesloven

 • Gjeldsordningsloven

 • Konkursloven og dekningsloven

 • Foreldelsesloven

Forsikring

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor forsikring. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Avtalerett

 • Forsikringsavtaleloven

 • Bilansvarsloven

 • Skadeerstatningsloven

 • Yrkesskadeforsikringsloven

Salg og markedsføring

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med salg og markedsføring.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Avtalerett

 • Kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og erstatningsrett

 • Markedsføringsrett

 • Forbrukerklageloven og forbrukerklagenemnda

 • Patentloven

 • Personopplysningsloven

Restauranter og barer

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor restaurant- og utelivsbransjen. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Selskapsrett

 • Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

 • Serveringsloven

 • Alkoholloven

 • Etablererprøven og kunnskapsprøven

 • Tips og drikkepenger

 • Bokføringsloven

 • Skatterett

Reiseliv, hotell og turisme

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor reiseliv, hotell og turisme.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Avtalerett

 • Kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og erstatningsrett

 • Pakkereiseloven

 • Reiseforsikringer

 • Markedsføringsrett

 • Klagebehandling

Spedisjon og logistikk

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med
transport, spedisjon og logistikk. ​

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Tolloven og tollforskriften

 • EØS-loven

 • Avtalerett, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

 • Arbeidsmiljøloven

 • HMS: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

 • Forurensningsloven

 • Brann- og eksplosjonsvernloven

Skatt

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor skatt og skatterett.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Skatteloven

 • Skattebetalingsloven

 • Merverdiavgiftsloven

 • Bokføringsloven

 • Regnskapsloven

 • Skatteforvaltningsloven

bottom of page