top of page
klasserommet

Undervisning

Undervisning

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor
undervisning.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

  • Opplæringsloven

  • Arbeidsmiljøloven

  • Forvaltningsloven

  • Læreplaner

Hva du lærer:

Bransjekurs er en form for undervisning som fokuserer på å gi deltakerne kunnskap om arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven og læreplaner. Disse lover og planer er avgjørende for å sikre at arbeidstakere og lærere får den informasjon de trenger for å drive et forsvarlig og trygt arbeidsmiljø. Undervisningen går gjennom regelverkene og hvordan de påvirker ansatte og lærere, samt hvordan de kan brukes til å sikre en sikker og forsvarlig opplæringsprosess. Bransjekurset gir deltakerne muligheten til å lære om disse lover og planer, og hvordan de kan brukes til å sikre at deres arbeidsplass oppfyller alle krav.

Kursets formål:

Bransjekurset innenfor undervisning er et kurs som legger til rette for en grundig forståelse av de viktigste reglene relatert til undervisning og læring. Kurset gir deltakerne en god forståelse av opplæringsloven, arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven og eventuelt læreplanene. Opplæringsloven regulerer rettigheter og plikter for både skoleeiere, skoleledere og lærere. Arbeidsmiljøloven gir beskyttelse for ansatte og studenter ved å sikre trygge og sikre arbeidsforhold.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

Forvaltningsloven:

Alminnelig forvaltningsrett tar for seg de generelle rettsreglene som gjelder for all forvaltningsvirksomhet. Forvaltningsloven omhandler de sentrale reglene i forvaltningsloven, der det blant annet vil gis innføring i reglene tilknyttet partsbegrepet og partsrepresentant, samt om reglene vedrørende utredning, informasjonsplikt og dokumentinnsyn. I tillegg til kravene for enkeltvedtak, samt klagebehandling, retting og omgjøring.

Opplæringsloven:
Opplæringsloven er den sentrale lovgivingen for sikre reglene i utdanningssektoren. Loven definerer blant annet kompetansekrav for lærere og andre ansatte i skolesektoren. Opplæringsloven er et viktig verktøy for å sikre at alle barn og unge får tilgang til et høyt kvalitetsutdanning som er tilpasset deres individuelle behov.

Arbeidsmiljøloven:

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Loven skal sikre helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, sikre likebehandling i arbeidslivet og legge til rette for et inkluderende arbeidsliv. I tillegg regulerer arbeidsmiljøloven arbeidstid, overtid, regler for lønn, regler for sykdom, avslutning av arbeidsforhold og regler ved arbeidskonflikter.

Læreplaner:

Lærerplaner er retningslinjer eller forskrifter som er utformet for å hjelpe lærere å planlegge og levere undervisning som møter studentenes behov. De gir en klar og konsistent struktur for skolens lærere og studenter. De spesifiserer hva som skal oppnås på hvert nivå og hva som skal læres på hver enkelt kurs. De gir også retningslinjer og retningslinjer som lærere må følge for å oppfylle læringsmålene. Dette inkluderer ofte krav til lekser, eksamensplaner og klasseromsoppsett for å sikre at lærere konsekvent kan levere høy kvalitet undervisning.

Kvalitet:

Jusutdanning er en utdanningsinstitusjon akkreditert (godkjent) av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), med utdanninger innen privatrett, forvaltningsrett, forretningsjus og strafferett.

Lex Scientia er profileringsnavnet for Jusutdanning sine juridiske kurs.
Samarbeidet med Jusutdanning, sikrer at kursene leverer beste kvalitet, med spesialtilpasset nivå, omfang, varighet og sted ved kursgjennomføring.

Kursets omfang og gjennomføring:

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

Alternativ avsluttende oppgave:

Kurset kan avsluttes med en skriftlig oppgave som dere velger som alternativ til kurset.

 

Den avsluttende oppgaven vil eventuelt tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

Tilpasninger:

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

Sted:

Samlingene gjennomføres enten i våre lokaler i Oslo sentrum, i deres lokaler, nettkurs eller ved et hotell i nærheten av deres virksomhet.

Påmelding:

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.

bottom of page