top of page

Yrkesspesialist

Ledelse og administrasjon

Bransjekurset er spesielt tilpasset ledere, mellomledere og personer som arbeider i administrasjonen. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Selskapsrett

 • Økonomi og skatterett

 • Pengekravsrett

 • Habilitet

 • Husleierett

 • Arbeidsmiljøloven

 • Personopplysningsloven

Gründer

Bransjekurset er spesielt tilpasset gründere og personer som har startet opp eget foretak.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Enhetsregisterloven

 • Foretaksregisterloven

 • Foretaksnavneloven

 • Bokføringsloven

 • Regnskapsloven

 • Avtale- og kjøpsrett

 • Pengekravsrett

Arbeidsliv og HR

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider i
HR-avdelingen og andre interesserte innenfor arbeidslivsrett.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Arbeidsmiljøloven

 • Arbeidstvistloven

 • HMS: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

 • Folketrygdloven

 • Yrkesskadeloven

Inkasso og tvangsinnfordring

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor inkassobransjen og med tvangsinnfordring. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Gjeldsbrevlova

 • Forsinkelsesrenteloven

 • Inkassoloven

 • Panteloven

 • Tvangsfullbyrdelsesloven

 • Gjeldsordningsloven

 • Konkursloven og dekningsloven

 • Foreldelsesloven

Forsikring

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor forsikring. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Avtalerett

 • Forsikringsavtaleloven

 • Bilansvarsloven

 • Skadeerstatningsloven

 • Yrkesskadeforsikringsloven

Salg og markedsføring

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med salg og markedsføring.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Avtalerett

 • Kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og erstatningsrett

 • Markedsføringsrett

 • Forbrukerklageloven og forbrukerklagenemnda

 • Patentloven

 • Personopplysningsloven

Spedisjon og logistikk

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med
transport, spedisjon og logistikk. ​

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Tolloven og tollforskriften

 • EØS-loven

 • Avtalerett, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

 • Arbeidsmiljøloven

 • HMS: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

 • Forurensningsloven

 • Brann- og eksplosjonsvernloven

Plan og bygg

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med
forvaltning innenfor plan- og bygningsrett​.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Forvaltningsloven

 • Plan- og bygningsloven

 • Matrikkellova

 • Tomtefestelova

 • Tingslysningsloven

Samferdsel 

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor samferdelssektoren.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Veglova

 • Vegtrafikkloven

 • Yrkestransportloven

 • Yrkestransportforskriften

 • Sjøloven

 • Småbåtloven

 • Havne- og farvannsloven

 • Luftfartsloven

 • Jernbaneloven

 • Taubaneloven

bottom of page